Twebcast Integritetspolicy


Gäller från och med 2021-07-01


Twebcast är en webbaserad plattform som tillhandahåller digital event hantering och interaktivitet.

För att kunna tillhandahålla en relevant tjänst till Event Arrangörer som använder vår plattform samt deltagare i Twebcast-baserade evenemang behandlar vi ofta personuppgifter.

Vår dataskyddspolicy finns till för att förklara för alla våra användare hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har inom Twebcast-plattformen.


Allmän datafilosofi - Du har kontrollen

Vi är övertygade om att alla användare av vår plattform bör vara medvetna om vilka uppgifter de äger och vad de delar, hur länge och med vem, om alls.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter. Vi behandlar även sådana personuppgifter som du väljer att dela med oss när du skapar ett Twebcast-användarkonto. När Twebcast behandlar dina personuppgifter kan du vara säker på att dina personuppgifter aldrig monetiseras eller säljs till någon tredje part. Vi behandlar endast dina uppgifter för att kunna tillhandahålla vår tjänst.

När du deltar i evenemang som anordnas på Twebcasts plattform är event arrangör i många fall personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Twebcast är inte ansvarig för någon insamling eller behandling som en sådan arrangör har kontroll över. Om du deltar i evenemang som anordnas av en annan personuppgiftsansvarig bör du alltid läsa deras integritetspolicy och de specifika villkoren för event .

All känslig data, inklusive användardata, är alltid krypterad i vila. När data flödar mellan vår plattform och dig är datan också starkt krypterad, vilket gör det praktiskt taget omöjligt för andra än ägaren själv att få tillgång till datan.


Dataflöde, tillgång till data och äganderätt till data

Diagrammet nedan beskriver flödet av data, dataåtkomst och dataägande när du registrerar dig till en event som deltagare. Alla uppgifter som du lämnar under en event, som inte avslöjar några personuppgifter (dvs. uppgifter som skulle betraktas som anonyma om man inte vet vem som lämnat uppgifterna), är tillgängliga för event -arrangören, som anses vara ägare till dessa uppgifter. Exempel på sådana uppgifter kan vara frågor du svarar på eller text du skriver i en chatt. 

Alla uppgifter som är av personlig karaktär, såsom din e-postadress, ditt namn och liknande uppgifter, lagras på din egen personliga profil, som du äger. Dessa uppgifter kan tillhandahållas som en tillfällig kopia till event arrangören. De kan behöva veta vem som registrerat sig för deras event, för att ge ett exempel. När event och den stipulerade lagringstiden är över tas kopian av de personuppgifter du lämnat bort, vilket gör dina svar anonyma.


Dina privata användardata kontra den delade begränsade och tillfälliga kopian som tillhandahålls event organisatör

Twebcast dataskydd


När vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in de personuppgifter som du väljer att dela med dig av till oss för att få tillgång till tjänsten och registrera ett konto. Detta inkluderar sådana personuppgifter som visas ovan i diagrammen. För att kunna vidarebefordra video- och ljudsignaler kan vi också behöva behandla personuppgifter.

Vi samlar inte in dina personuppgifter från någon tredje part, annat än när vi agerar som personuppgiftsbiträde på uppdrag av en annan personuppgiftsansvarig. I sådana fall är Twebcast inte personuppgiftsansvarig och eventuella frågor du kan ha angående sådan behandling bör riktas till den personuppgiftsansvarige.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla en funktionell tjänst måste vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi gör detta i syfte att identifiera dig inom evenemang som anordnas på Twebcast-plattformen och vi använder även anonymiserade och aggregerade data för analys- och förbättringsändamål. 

Vi kan också behandla dina personuppgifter när vi är skyldiga att göra det enligt lag, t.ex. för bokföringsändamål enligt den svenska bokföringslagen (1990:1078).

Vi behandlar eller använder inte dina personuppgifter för något annat ändamål om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan vi också behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


Rättslig grund för behandling

För att kunna behandla dina personuppgifter måste vi ha en rättslig grund. Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

- När behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en tjänst eller ett avtal som vi har ingått med dig eller din arbetsgivare
- När behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. om vi åläggs att göra det av en domstol.
- När vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi använder berättigat intresse för marknadsföringsändamål när du har anmält dig till vårt nyhetsbrev.


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Denna policy, och i synnerhet detta avsnitt, är endast tillämplig på sådana personuppgifter för vilka Twebcast är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter relaterade till evenemang som anordnas på Twebcast-plattformen kan delas med event -arrangören. I sådana fall är event -arrangören personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som du kan dela inom event och kan behandla dina personuppgifter på andra villkor. För mer information om hur dina uppgifter delas, se nedan, och läs alltid de individuella villkoren för alla event som du deltar i.

Vi behandlar dina uppgifter så länge du har ett registrerat konto på Twebcast-plattformen. Om du väljer att avsluta ditt konto kommer alla personuppgifter som vi har behandlat automatiskt att raderas eller anonymiseras. Den beviljade kopian till specifika evenemang kommer att anonymiseras enligt event avtal. 

Alla personuppgifter relaterade till en event som finns på Twebcast-plattformen raderas eller anonymiseras när den aktuella event har slutförts. 

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter tills du avanmäler dig, eller i högst 2 år. 

I vissa fall är vi skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter under längre perioder, t.ex. enligt bokföringslagen (1999:1078). I sådana fall kommer vi endast att behandla de personuppgifter som krävs för detta ändamål och dina personuppgifter kommer att separeras från all aktiv behandling. 


Hur delar vi dina personuppgifter?

Eftersom Twebcast är en plattform för social interaktion genom video, ljud och text är det oundvikligt att dina personuppgifter delas med andra användare under vissa förutsättningar. Du bör alltid vara försiktig med personuppgifter som du väljer att dela inom en event som finns på Twebcast-plattformen eftersom event -arrangören och andra användare kan ha tillgång till, och lagra, denna information. Utöver personuppgifter som du själv väljer att dela med dig av bör du alltid läsa i de specifika event villkoren hur event arrangören kommer att använda personuppgifter som är kopplade till ditt Twebcast-konto. 

Twebcast utför inte någon "data mining" eller säljer på annat sätt dina personuppgifter till någon annan enhet.

Personlig information som du delar inom Twebcast-plattformen

När du kommunicerar med andra användare, eller med en event arrangör inom Twebcast-plattformen, eller någon event värd på Twebcast-plattformen, delar du dina personuppgifter med en enhet över vilken Twebcast inte har någon kontroll. Se alltid till att du vet vem mottagaren av dina personuppgifter är och vad de avser att göra med dem innan du deltar i en event inom Twebcast-plattformen.

Personlig information som du har gjort offentligt tillgänglig, antingen på ditt konto (t.ex. användarnamn etc.) eller inom en event (t.ex. en event specifik offentlig chatt etc.) kan potentiellt ses av alla på Twebcast-plattformen eller inom event. Twebcast är inte ansvarigt för någon information som du väljer att göra offentlig på Twebcast-plattformen. 

Personuppgifter som delas med våra partner

Vi har partnerskap med andra organisationer som en integrerad del i vår verksamhet för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Sådana samarbetspartners är, i den event de behandlar personuppgifter om dig, personuppgiftsbiträden i förhållande till Twebcast. I sådana fall tecknar vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med den aktuella samarbetspartnern som stipulerar att de inte får behandla dina uppgifter på något annat sätt än vad Twebcast särskilt instruerar dem om. 

Inom ramen för evenemangen delar Twebcast också data med event -arrangören, vilket visas i diagrammen ovan. Kontrollera alltid om någon annan data delas för en specifik event genom att läsa de specifika event -villkoren. Information om din tillgänglighet och ditt deltagande i evenemang som anordnas på Twebcast-plattformen kan också delas inom event. Kontrollera alltid event -villkoren om några andra personuppgifter kan komma att delas.


Var behandlas dina personuppgifter?

De flesta av dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

För vissa funktioner delar vi dock dina personuppgifter utanför EU/EES, mer specifikt till vårt personuppgiftsbiträde Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC) som är ett företag baserat i USA. Eventuella automatiserade e-postmeddelanden relaterade till ditt konto på Twebcast-plattformen hanteras av Mailchimp. Om du eller event -arrangören väljer att använda någon funktion i tjänsten som kräver automatiserad e-post kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES. Om så är fallet kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga tvingande lagregler, t.ex. genom att kräva garantier för att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler. Kontakta oss om du vill veta mer om våra skyddsåtgärder. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut med stöd av lag, förordning, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Vissa evenemang, med globala deltagare, öppnar också upp för att realtidsvideo kan behandlas på servrar utanför EU/EES. En videokonversation i realtid mellan en person inom EU och en annan person utanför EU kommer många gånger att resultera i att videosignaler bearbetas utanför EU. I sådana fall behandlas video- och ljudsignalerna av Agora LLC.

Dina rättigheter som registrerad

Begäran om registerutdrag
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig (ett registerutdrag). Om du begär detta mer än en gång per kalenderår kan vi komma att ta ut en administrativ avgift för att tillhandahålla informationen. 

En begäran om registerutdrag hanteras av Twebcast. Vi besvarar dina förfrågningar utan onödigt dröjsmål. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål kommer en motivering att lämnas och vi kommer att informera dig om hur lång tid vi kommer att behöva för att besvara din begäran. 

Ditt utdrag ur registret skickas till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress som du lämnade i samband med att behandlingen påbörjades. 

Begäran om rättelse, ändring och radering
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas, ändras eller raderas. 

Återkallelse av samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden av ditt uttryckliga samtycke har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot behandling som baseras på där vi har fastställt ett berättigat intresse som grund för behandlingen. 

Dataportabilitet
Om du vill överföra de personuppgifter som du har delat med oss till någon annan, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett allmänt använt format.

Begränsning av behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär en sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig under den pågående begränsningen.

Rätten att lämna klagomål
Vi ber dig att i första hand kontakta oss via e-post om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har också rätt att lämna in klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten.


Kontakt

Om du har några frågor om vår policy kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud: David Rinnan, david@twebcast.com.

För allmänna frågor om Twebcast eller frågor om dina uppgifter, vänligen kontakta support@twebcast.com.

Twebcast AB
Magnus Ladulåsgatan 3
118 65 Stockholm
Sverige